america

สหรัฐฯวิกฤต ส่อเค้าปิดหน่วยงานรัฐ – เริ่มต้นวันอาทิตย์

US Capitol in Washington DC as shutdown becomes more likely. Photograph: Jonathan Ernst/Reuters สัญญาณการเมืองสหรัฐฯ กำลังส่อเค้าว่ารัฐบาลอเมริกันอาจต้องอยู่ในภาวะปิดการดำเนินงาน (Government Shutdown) บางส่วน เพราะในเวลานี้นักการเมืองทั้งฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายังคงไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องร่างงบประมาณที่จะใช้ในอีก 12 เดือนต่อจากนี้...