ThaiPtv.com


 ThaiPTV IPTV System

Streaming Technology | P2P Technology | HDTV | IPTV

ระบบ IPTV

IPTV เทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามอง

       ผลกระทบจากเทคโนโลยี IPTV (Internet Protocol Television) เป็นการประยุกต์โดยการนำเอาเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการแพร่สัญญาณภาพและเสียง ผ่านทางคลื่นความถี่ มาใช้งานโดยการวิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบ Multimedia คือการส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียง จุดเด่นของ IPTV คือ การแพร่ภาพสัญญาณนั้น สามารถทำงานแบบ Interactive ได้ คือผู้ชมสามารถโต้ตอบกลับไปยังสถานีส่งได้ ซึ่งจะแตกต่างจากระบบโทรทัศน์แบบเก่าที่ไม่สามารถโต้ตอบกลับไปยังสถานี โทรทัศน์ได้ทันท่วงที ตัวอย่างเช่น การดูรายการเกมโชว์ ถ้าเป็นระบบโทรทัศน์ผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นหรือร่วมสนุกกับทางรายการผู้ชม ต้องโทรศัพท์เข้าไปเพื่อร่วมรายการ แต่ถ้าเป็นระบบ IPTV ผู้ชมสามารถคลิกเมาส์ พิมพ์ข้อความผ่านทางแป้นพิมพ์ หรือจะใช้ระบบ VoIP (Voice Over IP) ในการติดต่อเพื่อร่วมสนุกในรายการเกมโชว์ได้ทันที และผู้ชมยังสามารถเลือกชมภาพยนต์ได้ตามความต้องการของตัวเอง

ไทยมีประโยชน์ในการใช้งานได้หลากหลายโดยมีคุณสมบัติหลักๆดังนี้คือ

1. สามารถใช้ประโยชน์ได้จากศักยภาพในด้านการนำเสนอเนื้อหาด้าน multimedia หรือการที่เป็นช่องทางให้สามารถดูรายการต่างๆ ผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้อีกสื่อหนึ่ง โดยสามารถใช้ทั้งแบบดูรายการได้ตามที่ต้องการเมื่อไรก็ได้หรือจะเลือกดูแบบ ที่จัดเป็นเหมือนผังรายการของสถานีโทรทัศน์ทั่วไปก็ได้

ด้วย เอกลักษณ์เฉพาะตัวของระบบ iPTV และช่องสัญญาณขนาดใหญ่ของดาวเทียมนี้เอง ที่ทำให้สามารถให้บริการที่คล้ายกับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ย่อยๆ ได้หลายสิบช่อง (Multi channel cable TV system) ประกอบกับการที่ระบบออกอากาศผ่านทาง IP network หรือ เครือข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงนี้ ทำให้สามารถสร้างสรรรายการแบบการให้บริการโทรทัศน์ 2 ทาง (Interactive TV) ที่ผู้ชมสามารถตอบสนองหรือค้น
หาข้อมูลเพิ่มเติมกับรายการที่ตนดูอยู่ ณ.ขณะนั้นๆได้

2. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ใช้ในการ download ข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว (ใช้ระบบ Turbo Internet ในภาคการรับข้อมูลความเร็วสูง ส่วนภาคการเรียกข้อมูลจะเรียกผ่าน Modem และ downloadได้เฉพาะข้อมูลที่ผู้ผลิตอนุญาต)

3.ใช้เป็นระบบอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ( SMEs )

IPTV System คืออะไร?

เพียง ผู้ใช้บริการมีโมเด็มต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านสายโทรศัพท์ปกติ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เทอร์โบ (USB) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณไปยังจานดาวเทียมขนาดเล็ก (60 ซม.) เมื่อผู้ใช้บริการเริ่มทำการติดต่อเข้าศูนย์บริการของ ซีเอส อินเตอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์โมเด็มผ่านทางสายโทรศัพท์ปกติ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ได้ทำการเรียกข้อมูล (Request) จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คำสั่งดังกล่าว จะถูกส่งผ่านมายังศูนย์ของซีเอส อินเตอร์เน็ต เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลาง ในส่วนของข้อมูลขากลับที่ได้รับจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลาง จะถูกส่งผ่านมายังสถานีดาวเทียมไทยคม เพื่อทำการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางช่องสัญญาณดาวเทียมตรงไปยังผู้ใช้บริการ ด้วยลักษณะการทำงานดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับข้อมูลขนาดใหญ่ และรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องประสบปัญหาในข้อจำกัดเรื่องระยะทาง หรือระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน (แบบสาย หรือ Land Line)

ใน กรณีของการใช้งานในลักษณะขององค์กร ที่จำเป็นจะต้องมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อพร้อมๆ กันหลายจุด ผู้ใช้บริการสามารถประยุกต์ระบบ IPTV เพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าวได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์เทอร์โบในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดให้เป็นเกตย์ เวย์ (Gateway) พร้อมทำการติดตั้งโปรแกรมประเภทพร๊อกซี (Proxy) เพื่อช่วยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบหลายคน

IPTV สามารถใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ได้หลากหลาย

ซึ่ง ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Internet ได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, PDA, Mobile หรือกล่องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ซึ่งรูปแบบในการเชื่อมต่อที่หลากหลายนี้จะทำให้ลดข้อจำกัดในการรับชมข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงต่างๆ ได้ ขอเพียงให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย Internet IPTV สามารถขยายช่องทางการตลาด ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณา ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์เดิมที่มีราคาค่า Airtime สูงมาก อีกทั้งยังทำให้โฆษณาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย IPTV สามารถสร้างความหลากหลายในการให้บริการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนการสอน ผ่านทาง IPTV ทำให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถวัดผลผู้เรียนได้, การจัดรายการเกมโชว์ ที่ผู้ชมรายการ สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกับเล่นเกมส์อยู่ในห้องส่ง

ประโยชน์ของ IPTV

1.ใช้ เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (แบบทางเดียว) ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เร็วกว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม ธรรมดาถึง 8 เท่า

2.รองรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่เป็นมาตรฐาน - Http, FTP, SMTP (POP3), IRC, ICQ และอื่น ๆ

3.รอง รับการเชื่อมต่อแบบองค์กร โดยสามารถประยุกต์การใช้งานเป็น Proxy Server ซึ่งจะสามารถรองรับการเชื่อมต่อ และใช้งานแบบพร้อมๆ กันในองค์กรได้ 5-8 เครื่อง

4.สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศครอบคลุม 76 จังหวัด (ในพื้นที่ที่มีสายโทรศัพท์ให้บริการเพื่อเชื่อมต่อเข้าศูนย์ของ CS Internet)

5.สนับ สนุนด้วยระบบบริหารเครือข่าย และช่องสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้เต็มประสิทธิภาพ

6.รอง รับการใช้บริการในลักษณะการแพร่สัญญาณภาพหรือข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต(Data Broadcasting) ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับสัญญาณในรูปแบบของข้อมูล ภาพ และเสียง ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาที่เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยี IPTV มาใช้งาน

Internet เป็นเทคโนโลยีที่นำเสนอข้อมูลอย่างเสรี ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ การเปิดสถานีโทรทัศน์ ผ่านทาง internet สามารถทำได้ง่าย และไม่ต้องลงทุนมาก จึงอาจเป็นช่องทางให้เกิดรูปแบบในการให้บริการบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับผู้ ชม เช่นการเปิดช่องสถานี ที่มีสื่อลามกอนาจาร ซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่เป็นเด็ก การเผยแพร่ข่าวอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ทางออกของปัญหา สามารถออกกฏหมายออกมาควบคุมการเผยแพร่สื่อผ่านทางช่องทาง internet การกำหนดวัย ให้เหมาะสมกับรายการที่รับชม การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในการรับชมรายการ

เทคโนโลยี IPTV เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามอง และในอนาคตหากเทคโนโลยี 3G และ Wimax มีใช้งานในไทย จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดบริการผ่านทาง internet และการบริการ IPTV เพิ่มมากขึ้น ช่องทาง ทางการตลาดใหม่ๆจะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่ภัยจากการใช้งาน IPTV ย่อมมีตามมา ฉะนั้นรัฐ ต้องเข้ามาคอยตรวจสอบ และกำกับดูแล การให้บริการต่างๆ ผ่านทาง internet

 

- END -